وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
گروه مامایی

فرم خالی CV

فرم خالی برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی

 

 

ایست اعضای هیات گروه مامایی:

 1.  مرضیه ابراهیمی
 2. حوریه اشرافی
 3. حبیبه بابایی
 4. سهیلا ربیعی پور
 5. لیلی رحمت نژاد
 6. حمیده محدثی
 7. مریم مسگرزاده
 8. فاطمه مقدم تبریزی
 9. ماهرخ نبی زاده
 10. نیره اشرف رضایی
 11. مریم نجارزاده
 12. رقیه بایرامی
 13. عاطفه یاس
 14. سعیده علیزاده
 15. فاطمه عفتی

 

نام : مرضیه                  نام خانوادگی : ابراهیمی   مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی:مربی (هیئت علمی)  گرایش: آموزش مامایی   ایمیل:  mebrahimi11@umsu.ac.ir

 


نام : حوریه           نام خانوادگی : اشرافی        مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی     گرایش : آموزش پزشکی      ایمیل :  horyashrafi@yahoo.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CV


نام : حبیبه            نام خانوادگی : بابایی          مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی     گرایش : آموزش پزشکی      ایمیل :  rita1373@gmail.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CV


نام : سهیلا             نام خانوادگی : ربیعی پور         مدرک تحصیلی : PhD    
رتبه علمی : دانشیار     گرایش : مامایی                  ایمیل :  s.rabie@umsu.ac.ir

 


نام : لیلی            نام خانوادگی : رحمت نژاد         مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی    گرایش : بهداشت مادر و کودک     ایمیل :  leilirahmat@yahoo.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

CV

-


نام : حمیده            نام خانوادگی : محدثی          مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : استادیار   گرایش : آموزش مامایی        ایمیل :  hmohaddesi.han@gmail.com

 


نام : مریم                    نام خانوادگی : مسگرزاده     مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی:مربی(هیئت علمی) گرایش:بهداشت مادر و کودک ایمیل:mesgarzadeh2005@yahoo.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CV


نام : فاطمه              نام خانوادگی : مقدم تبریزی         مدرک تحصیلی : PhD    
رتبه علمی : دانشیار      گرایش : مامایی                   ایمیل :  fmtabrizi@gmail.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CV


نام : ماهرخ        نام خانوادگی : نبی زاده        مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی  گرایش : آموزش پزشکی       ایمیل:  madok_moon233@yahoo.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CV


نام : نیره             نام خانوادگی : اشرف رضایی     مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی     گرایش : مامایی                 ایمیل :  nayer_rezaee@yahoo.com

 


 

نام : مریم              نام خانوادگی : نجارزاده       مدرک تحصیلی : فوق لیسانس   
رتبه علمی : مربی      گرایش : آموزش مامایی       ایمیل : maryam.najjarzadeh@gmail.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CV

 

نام : رقیه              نام خانوادگی : بایرامی          مدرک تحصیلی : PhD       
رتبه علمی : مربی      گرایش : بهداشت باروری        ایمیل :  rozabayrami@yahoo.com    

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CV

 

نام : عاطفه                  نام خانوادگی : یاس     مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی:مربی                    گرایش:                    ایمیل: 

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CV


نام : سعیده               نام خانوادگی : علیزاده         مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی:مربی                گرایش:                          ایمیل: 

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CVنام : فاطمه                نام خانوادگي : عفتی        مدرک تحصيلي کارشناس ارشد
رتبه علمي : مربی (هیئت علمی)  گرايش :  آموزش مامایی       ايميل :  effati.fatemah@gmail.com

 

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی