وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
گروه مامایی

فرم خالی CV

فرم خالی برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی

 

لیست اعضای گروه پرستاری :

 1. مرضیه ابراهیمی
 2. مریم مسگرزاده
 3. سهیلا ربیعی پور
 4. فاطمه مقدم تبریزی
 5. حمیده محدثی
 6. لیلی رحمت نژاد
 7. نیره اشرف رضایی
 8. ماهرخ نبی زاده
 9. حوریه اشرافی
 10. حبیبه بابایی
 11. مریم نجارزاده
 12. فاطمه عفتی
 13. رقیه بایرامی
 14. سعیده علیزاده
 15. عاطفه یاس

 

نام : مرضیه          نام خانوادگی : ابراهیمی           مدرک تحصیلی : فوق لیسانس      
رتبه علمی : مربی (هیئت علمی)     گرایش : آموزش مامایی    ایمیل : mebrahimi11@yahoo.com 

 نام : مریم          نام خانوادگی : مسگرزاده                    مدرک تحصیلی : فوق لیسانس      
رتبه علمی:مربی (هیئت علمی)  گرایش:بهداشت مادر و کودک  ایمیل: mesgarzadeh2005@yahoo.com 

 


 

نام : سهیلا           نام خانوادگی : ربیعی پور               مدرک تحصیلی : PhD
رتبه علمی : دانشیار       گرایش : بهداشت باروری            ایمیل : soheila80@yahoo.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CVنام : فاطمه          نام خانوادگی : مقدم تبریزی                  مدرک تحصیلی : PhD     
رتبه علمی : دانشیار       گرایش :  تغذیه با گرایش مادر و کودک    ایمیل : fmtabrizi@gmail.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CV


 

نام : حمیده         نام خانوادگی : محدثی                    مدرک تحصیلی : فوق لیسانس     
رتبه علمی : استادیار        گرایش :   آموزش مامایی        ایمیل :hmohaddesi.han@gmail.com 

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CV


نام : لیلی         نام خانوادگی : رحمت نژاد                  مدرک تحصیلی :فوق لیسانس          
رتبه علمی : مربی      گرایش :  بهداشت مادر و کودک  ایمیل : leilirahmatnezhad@gmail.com

 

 

نام : نیره          نام خانوادگی : اشرف رضایی               درک تحصیلی : فوق لیسانس
رتبه علمی : مربی          گرایش :   مامایی    ایمیل : nayer_rezaee@yahoo.com 

 نام : ماهرخ           نام خانوادگی : نبی زاده                  مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی        گرایش :   آموزش پزشکی ایمیل : madok_moon233@yahoo.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CVنام : حوریه           نام خانوادگی : اشرافی              مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی       گرایش :  آموزش پزشکی     ایمیل : horyashrafi@yahoo.com  

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CVنام : حبیبه          نام خانوادگی : بابایی             مدرک تحصیلی : فوق لیسانس     
رتبه علمی : مربی        گرایش :   آموزش پزشکی   ایمیل : rita1373@gmail.com 

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CVنام : مریم          نام خانوادگی : نجارزاده     مدرک تحصیلی : دانشجوی phD  
رتبه علمی : مربی      گرایش :  آموزش پزشکی   ایمیل : maryam.najjarzadeh@gmail.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CVنام : فاطمه          نام خانوادگی : عفتی داریانی          مدرک تحصیلی : فوق لیسانس     
رتبه علمی : مربی              گرایش :   آموزش مامایی  ایمیل : effati.fatemah@gmail.com

 نام : رقیه               نام خانوادگی : بایرامی         مدرک تحصیلی : phD   
رتبه علمی : استادیار      گرایش :   بهداشت باروری      ایمیل :rozabayrami@yahoo.com    

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CVنام : سعیده             نام خانوادگی : علیزاده           مدرک تحصیلی : فوق لیسانس     
رتبه علمی : مربی     گرایش : مشاوره در مامایی       ایمیل :saeeideh.alizadeh@gmail.com

 نام : عاطفه               نام خانوادگی : یاس           مدرک تحصیلی : فوق لیسانس    
رتبه علمی : مربی    گرایش :   مشاوره در مامایی    ایمیل : atefehyas@yahoo.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CV


 

 

 

 

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی