صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته خرید 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
کمیته خرید

کمیته خرید:

 

اعضاء :

  1. رئیس دانشکده
  2. معاون پژوهشی
  3. معاون آموزشی
  4. رئیس امور عمومی
  5. مسئول امور مالی
  6. کارپرداز

 

هدف : در رابطه با الویت بندی جهت خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز دانشکده با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده

دانشکده پرستاری و مامایی