صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > واحد IT > ساعات کاری سالن کامپیوتر 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
ساعات کاری سالن کامپیوتر

 

ساعات کاری سالن کامپیوتر8 صبح  لغایت  3 عصر

از شنبه تا چهار شنبه

طبق برنامه واقع در پانل کامپیوتر


 

خدمات ارائه شده طبق مقررات نصب شده در پانل كامپيوتر صورت مي گيرد

 

مقررات سالن کامپیوتر


دانشکده پرستاری و مامایی