صفحه اصلی > سایر آیتم ها > تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس
دانشکده پرستاری و مامایی