صفحه اصلی > سایر آیتم ها > نقشه سایت 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
نقشه سایت
دانشکده پرستاری و مامایی