وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
ستاد دانشگاه

 

جلسات منتخبین مجمع مشاوران دانشگاه

شماره جلسات تاریخ روز از ساعت تا ساعت محل برگزاری سایر توضیحات
اولین 91/7/23 یکشنبه 10 12/30 دفتر ریاست -
دومین 91/8/30 سه شنبه 10 13/10 دفتر ریاست -
سومین 91/10/26 سه شنبه 9 16/30 سالن EDC -
چهارمین 91/11/25 چهارشنبه 9 12/30 دفتر ریاست -
پنجمین 92/2/10 سه شنبه 10 13 دفتر ریاست -
ششمین 92/4/16 یکشنبه 10 13 دفتر ریاست -
هفتمین 92/7/28 یکشنبه 9 15 دفتر ریاست


 


دانشکده پرستاری و مامایی