وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
سایت نازلو

 

جلسات مجمع مشاوران کارمندان سایت نازلو

شماره جلسات تاریخ روز از ساعت تا ساعت محل برگزاری سایرتوضیحات
اولین 91/6/7 سه شنبه 13 14/30 دانشکده پزشکی -
دومین 91/6/15 چهار شنبه 13 15 دانشکده پرستاری -
سومین 91/9/13 دوشنبه 10 12 دانشکده پرستاری -
چهارمین 91/10/11 دوشنبه 10 14 دانشکده پزشکی -
پنجمین 91/11/1 یکشنبه 14 15/20 دانشکده پرستاری جلسه فوق العاده
ششمین 91/11/16 دوشنبه 14 15/30 دانشکده بهداشت و پیراپزشکی -
هفتمین 91/12/20 یکشنبه 9/30 11/30 دانشکده پزشکی -
هشتمین 92/3/18 شنبه 14 15/30 دانشکده پرستاری گزارش عملکرد
نهمین 92/3/29 چهار شنبه 12 13/30 دانشکده پرستاری جلسه داخلی


 


دانشکده پرستاری و مامایی