صفحه اصلی > EDO > اعضاء 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
اعضاء

اعضای EDO :مسئول EDO


 

نام: مدینه
نام خانوادگی: جاسمی
مدرک تحصیلی: PhD  
رتبه علمی   : استادیار     
گرایش
: داخلی جراحی
سمت : مسئول EDO     
ایمیل:jasemi.phd@gmail.com 

عضو اصلی

 

نام : رقیه         
نام خانوادگی : عظیم زاده        
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رتبه علمی : مربی  
گرایش :
داخلی جراحی 
سمت : مسئول دفتر استاد راهنما    
ایمیل:azimzadeh20@gmail.com

عضو اصلی

 

نام : رقیه         
نام خانوادگی : اسماعیلی
مدرک تحصیلی:
فوق لیسانس
رتبه علمی : مربی       
گرایش :
داخلی جراحی    
سمت : مسئول توانمندسازی و آموزش مداوم    
ایمیل:
esmaeili@gmail.com 

عضو اصلی

 

نام : رقیه
نام خانوادگی : بایرامی
مدرک تحصیلی:  PhD  
رتبه علمی   : مربی
گرایش : بهداشت باروری
سمت : مسئول استعدادهای درخشان
ایمیل:rozabayrami@yahoo.com   

عضو اصلی

 

نام : مریم
نام خانوادگی : نجارزاده
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رتبه علمی : مربی     
گرایش
: آموزش مامایی
سمت : مسئول توانمندسازی و آموزش
ایمیل :

maryam.najjarzadeh@gmail.com

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی