صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > تقویم دانشگاهی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
تقویم دانشگاهی

تقویم تحصیلی نیمسال دوم 95-96


انتخاب واحد اینترنتی    :   الی 8  بهمن ماه  95

تائید انتخاب واحد توسط استاد مشاور (جهت دانشجویان مشکل دار) :   6  بهمن ماه  95

شروع کلاسها             :   9  بهمن ماه  95

حذف و اضافه              :   23  الی 24  بهمن ماه  95

حذف اضطراری            :   12 اردیبهشت ماه  96

اتمام کلاسها              :   16 خرداد ماه 95

مدت امتحانات             :  20 خرداد ماه 96  الی  1 تیر ماه 96
برنامه کارآموزی ها، کلاسی، امتحانی، هفتگی و دفترچه آموزشی در قسمت برنامه ریزی درسی می باشد. 

  جهت ورود کلیک نماییددانشکده پرستاری و مامایی