صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > مرکز اطلاعات ارومیه 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مرکز اطلاعات ارومیه

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی