صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > فاصله ارومیه تا استانها 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
فاصله ارومیه تا استانها

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی