صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > دیکشنری گویا2 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
دیکشنری گویا2

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی