صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > دیکشنری گویا1 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
دیکشنری گویا1

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی