صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > خبر گزاری جمهوری اسلامی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
خبر گزاری جمهوری اسلامی

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی