صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > سازمان سنجش آموزش 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
سازمان سنجش آموزش

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی