صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > سایتهای پزشکی مرجع دنیا 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
سایتهای پزشکی مرجع دنیا

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی