صفحه اصلی > قوانین و آئین نامه ها 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
قوانین و آئین نامه ها

 قوانین و آئین نامه ها
اساتید
دانشجویان
کارکنان
دانشکده پرستاری و مامایی