صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > مجمع مشاوران دانشگاه 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مجمع مشاوران دانشگاه
دانشکده پرستاری و مامایی