وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
اعضای هیئت مدیره

نماینده مربیان : آقای علیرضا رحمانی

نماینده کارکنان : اقای اسلام رضوی

حسابدار : خانم جمیله شاکری

دانشکده پرستاری و مامایی