صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > برنامه ریزی درسی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
برنامه ریزی درسی

نام : زهرا

نام خانوادگی : طیبی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست : کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی

سمت : دبیر شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

شرح وظایف واحد برنامه ریزی

 1. برنامه ریزی آموزشی و انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
 2. مطالعه، بررسی و همکاری در خصوص برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی
 3. بررسی و نظارت بر مسائل آموزشی دانشجویان، نظارت بر حسن انجام و اجرای قوانین و آئین نامه های آموزشی طبق برنامه، سرفصل و ارائه اصلاحی به مقامات ذیربط.
 4. انجام بررسی های مربوط به استانداردهای یادگیری به کمک مدیران گروههای آموزشی و تنظیم تقویم آموزشی دانشجویان دانشکده در کلیه مقاطع با توجه به ضوابط دانشگاه.
 5. تنظیم و ارسال برنامه های کلاسی و امتحانی دانشجویان کاردانی فوریتهای پزشکی و کارشناسی پرستاری و مامایی به قسمتهای مورد نیاز دانشگاه و دانشکده
 6. ارسال برنامه های کارآموزی دانشجویان در تمامی مقاطع به مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی درمانی دانشگاه و دانشکده
 7. تنظیم و ارسال دعوتنامه های کلاسی و امتحانی برای اساتید مدعو و اساتید دانشکده
 8. هماهنگی دفاع از عنوان پایان نامه دانشجویان ارشد با اساتید مربوطه
 9. هماهنگی دفاع نهایی از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
 10. تنظیم و صدور دفترچه راهنما برای دانشجویان در تمامی مقاطع در هر ترم به تعداد دانشجویان
 11. عضو کمیته  نقل و انتقالات دانشجویان و تنظیم و ارسال جدول نقل و انتقالات از طریق سایت به دانشگاه
 12. صدور گواهی تدریس به اساتید مدعو و اساتید دانشکده
 13. ثبت برنامه های کلاسی و امتحانی تمامی مقاطع تحصیلی در سایت سماء در هر ترم تحصیلی
 14. بررسی نقل و انتقالات دانشجویان مقصد از طریق سایت وزارت
 15. عضو کمیته پایش استانداردها و اعتبار بخشی دانشکده
 16. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

سرفصل دروس:

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری سال 1393

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته مامایی سال 1391

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس کاردانی فوریت های پزشکی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (phD) 

 

دفترچه های آموزشی:

دفترچه آموزشی Word
رشته های کارشناسی پرستاری ، مامایی و کاردانی فوریت های پزشکی بهار 96-95
کلیک کنید
 کارشناسی ارشد بهار 96-95
کلیک کنید
دکترای پرستاری بهار 96-95 کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

کارگاه های الزامی دانشجویان کارشناسی پرستاری در نیمسال دوم سال تحصیلی 96

 

برنامه های هفتگی و امتحانی:

برنامه امتحانی پاییز 1396

برنامه هفتگی کارشناسی پرستاری ( کارشناسی، ارشد و دکترا ) بهار  1397

برنامه هفتگی کارشناسی، ارشد، دکترا پرستاری، مامایی و فوریت های پزشکی پاییز 1396

ریز برنامه کلاسی کارشناسی، ارشد و دکترا پرستاری و کارشناسی مامایی بهار 1397

 

 

برنامه کارآموزی ها :

 برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری (ارشد و کارشناسی) و فوریتهای پزشکی  بهار  1397

 برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی ( کارشناسی)  بهار  1397

 برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی (ارشد)  پاییز 1396

 برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی ( کارشناسی) خوی  پاییز 1396

 

  

 

دانشکده پرستاری و مامایی