صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > ژورنال گلاب 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
ژورنال گلاب

 ژورنال گلاب
تحقیقات کیفی
دانشکده پرستاری و مامایی