صفحه اصلی > واحد اداری و مالی > برنامه سرویس های ایاب و ذهاب 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
برنامه سرویس های ایاب و ذهاب

ساعات سرویسهای سواری دانشکده پرستاری و مامایی:

ردیف

شرح

1

از شهر به نازلو ساعت 8 برای آوردن معاونین، مدیر گروه ها و اساتید مدعویی که کلاس دارند.

2

از شهر به نازلو ساعت 30/9 برای آوردن اساتید مدعویی که ساعت 30/10  کلاس دارند.

3

ازنازلو به شهرساعت 15/10 اساتید مدعویی که از کلاس تمام شدند.

4

از شهر به نازلو ساعت 30/12 برای آوردن اساتید که از بخشها تمام شدند یا کلاس دارند.

5

از نازلو به شهر ساعت 15/12 اساتید مدعویی که از کلاس تمام شدند.

6

از شهر به نازلو ساعت 30/13 برای آوردن اساتیدی که از بخشها برای برگزاری کلاس بعداز ظهر می آیند.

 

ساعات سرویسهای مینی بوس دانشکده پرستاری و مامایی:

ردیف

شرح

1

از شهر به نازلو ساعت 8 صبح سرویس کارکنان دانشکده های سایت نازلو

2

ساعت 9 برای بازدید مدیر گروه با دانشجویان به مراکز درمانی آموزشی

3

ساعت 10 از جلوی دانشکده های سایت نازلو به طرف ستاد

4

ساعت 30/12 جهت آوردن دانشجویان از بیمارستان امام خمینی (ره) یک مینی بوس

5

ساعت 30/12 جهت آوردن دانشجویان از بیمارستان رازی یک مینی بوس

 

دانشکده پرستاری و مامایی