صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > فرم های ترفیع اساتید 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
فرم های ترفیع اساتید
دانشکده پرستاری و مامایی