صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اساتید مشاور > دوره های آموزشی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
دوره های آموزشی

کارگاه یک روزه آشنایی با مهارتهای ارتباطی (استاد - دانشجو)

محل برگزاری: ستاد دانشگاه

تاریخ برگزاری: 17 شهریور 95

مدرس: سرکارخانم هاشم زاده از اداره مشاوره دانشگاه


کارگاه دو روزه مشاوره تحصیلی (مختص اساتید مشاور)

محل برگزاری: ستاد دانشگاه

تاریخ برگزاری: 13 و 14 بهمن 95

مدرس: آقای دکتر فیروزی (معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه) و سرکارخانم دکتر فیضی پور (اداره مشاوره دانشگاه)

دانشکده پرستاری و مامایی