صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > تحصیلات تکمیلی > مدیر تحصیلات تکمیلی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مدیر تحصیلات تکمیلی


نام , نام خانوادگی : حمیده محدثی

رتبه علمی : استادیار  

رشته تحصیلی   آموزش مامایی

ایمیل :   hmohaddesi.han@gmail.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

دانشکده پرستاری و مامایی