وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مدیر گروه

نام , نام خانوادگی : مریم مسگرزاده

رتبه علمی : مربی (هیئت علمی)

رشته تحصیلی بهداشت مادر و کودک

ایمیل :   mesgarzadeh2005@yahoo.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

دانشکده پرستاری و مامایی