صفحه اصلی > واحد اداری و مالی > کارگزینی > واحد کارگزینی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
واحد کارگزینی

نام و نام خانوادگی: خاطره صفری

پست: مسئول کارگزینی

مدرک تحصیلی: ارشد مدیریت منابع انسانی

ایمیل: khatere.s1212@yahoo.com

 

سامانه های مورد استفاده:

 1. سامانه کارمند ایران
 2. سامانه مهندسی مشاغل (سامانه ارتقا طبقه و رتبه)
 3. سامانه بیمه سینا (امور رفاهی)
 4. سامانه نقل و انتقالات
 5. سامانه نیروهای شرکتی

 

فایل های مرتبط با کارگزینی:

 1. آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی ویرایش نهایی 1391
 2. آیین نامه اداری و استخدامی هیات علمی ویرایش نهایی 1391
 3. متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386

 

شرح وظایف مسئول کارگزینی:

 1. صدور احكام کارگزینی کلیه نیروهای رسمی ، پیمانی ، قراردادی و طرحی
 2. انجام کلیه امورات مربوط به ارتقاء رتبه ، طبقه ، تغییرعنوان ، اعمال مدرک تحصیلی ، برقراری حق عائله مندی و اولاد و ...        
 3. ثبت و کنترل کلیه مرخصی های ساعتی ، روزانه ، استعلاجی ، اضطراری ، زایمان ، مراقبت از همسر و ...
 4. اعلام وضعیت مرخصی کارکنان در پایان سال
 5. صدور حکم ماموریت پرسنل
 6. ثبت اطلاعات کلیه کارکنان در سیستم پرسنلی و سیستم حضور و غیاب دانشکده
 7. تهیه برگ سوابق خدمت دولتی برای کلیه کارکنان
 8. انجام کلیه امورات مربوط به ارزیابی عملکرد کارکنان
 9. انجام کلیه امورات مربوط به بازنشستگی ، مامور به خدمت و انتقال کارکنان
 10. انجام امورات مربوط به تسویه حساب نیروهای خروجی
 11. انجام کلیه امورات مربوط به اطلاعات آماري پرسنل
 12. کنترل حضورغیاب پرسنل و گزارش ماهانه به مسئولین ذیربط
 13. محاسبه کارکرد و صدورکلیه گواهی پرداخت پرسنل از جمله پول غذا ، پاداش عیدی ، حق مسکن ، پول لباس ، کمک هزینه مهدکودک ، حق مدیریت ، حق فنی و ...
 14. صدور کلیه گواهی های اشتغال ، شروع بکار ، پایان کار و گواهی انجام کار و ...
 15. اجرای کلیه بخشنامه های صادره از طرف مدیریت توسعه سرمایه انسانی دانشگاه و سایر معاونت های متبوع
 16. شرکت در جلسات حوزه کارگزینی
 17. انجام کلیه مکاتبات حوزه کارگزینی
دانشکده پرستاری و مامایی