وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
اعضاء

رئیس مرکز : دکتر رحیم بقایی

 

اعضای موسس مرکز:

  1. دکتر رحیم بقایی
  2. دکتر آرام فیضی
  3. دکتر حبیب اله پیرنژاد
  4. دکتر پیمان میکائیلی
  5. دکتر علیرضا ماهوری
  6. دکتر امین ولیزاده حسنلوئی
  7. دکتر حمیدرضا خلخالی
  8. دکتر مرتضی متذکر

 

دانشکده پرستاری و مامایی