صفحه اصلی > EDO > کمیته ارزشیابی > صورتجلسه ها 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
صورتجلسه ها

صورتجلسه ها بر اساس تاریخ:


1395/5/17

1395/6/14

1395/6/27

1395/7/4

1395/7/17

1395/8/2

دانشکده پرستاری و مامایی