صفحه اصلی > Skill Lab > معرفی واحد 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
معرفی واحد

مشخصات فیزیکی:

واحد مهارتهای بالینی در طبقه دوم دانشکده پرستاری و مامایی پردیس نازلو قرار دارد:

  1. مهارتهای بالینی 1 به متراژ 130 متر مربع و رختکنی به متراژ 15 متر مربع
  2. مهارتهای بالینی 2 به متراژ 147 متر مربع

 

 مشخصات کارکنان:


 
 

 

 

الهام احمدزاده

كارشناس پرستاري

مسئول مهارتهاي باليني

 

 


خانم آهنگ رنجی

كارشناس پرستاري

کارشناس مهارتهای بالینی

دانشکده پرستاری و مامایی