صفحه اصلی > Skill Lab > معرفی واحد 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
معرفی واحد

مشخصات فیزیکی:

واحد مهارتهای بالینی در طبقه دوم دانشکده پرستاری و مامایی پردیس نازلو قرار دارد:

  1. مهارتهای بالینی 1 به متراژ 145 متر مربع
  2. مهارتهای بالینی 2 به متراژ 147 متر مربع
  3. رختکن خواهران طبقه همکف روبروی اتاق معاونت آموزشی به متراژ 12 متر مربع
  4. رختکن برادران طبقه همکف جنب بوفه

 

 مسئول مهارتهاي باليني:

       

     خانم آهنگ رنجی

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی