صفحه اصلی > Skill Lab > تصاویر 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
تصاویر

تصاویر:

 

                                                          

 

 

 

                                                            

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی