صفحه اصلی > EDO > کارگاه ها 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کارگاه ها

کارگاه های برگزار شده در سال 1395:

ردیف

نام کارگاه

شرکت کنندگان

مدرسین
1

آشنایی با اصول C.PR

دانشجویان پرستاری و فوریت

آقای دکتر مقدم

2

آشنایی با پانسمانهای نوین

دانشجویان پرستاری و مامایی

آقای حاج محمدی

3

آشنایی با ونتیلاتور

اعضای هیات علمی

خانم دکتر جاسمی

4

آشنایی با تفسیر A.B.G

اعضای هیات علمی

خانم دکتر جاسمی

5

آشنایی با تفسیر E.C.G

اعضای هیات علمی

آقای رحمانی

6

آشنایی با تفسیر E.C.G

اعضای هیات علمی

آقای رحمانی

7

کارگاه گزارش نویسی نویسی

دانشجویان پرستاری

آقای علی نژاد

8

کارگاه اصول ارتباط با دانشجو

اعضای هیات علمی

خانم دکتر هاشم زاده

9

تفسیر پارتوگراف و  NST

دانشجویان مامایی

خانم دکتر بایرامی

10

END Note پیشرفته

اعضای هیات علمی

آقای دکتر رشیدی

11

نسخه نویسی

دانشجویان مامایی

آقای دکتر محمود زاده

12

فارماکولوژی

دانشجویان پرستاری

آقای دکتر ثریا


 

دانشکده پرستاری و مامایی