صفحه اصلی > EDO > رسالت 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
رسالت
دانشکده پرستاری و مامایی