صفحه اصلی > Skill Lab > شرح وظایف > اساتید 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
اساتید

شرح وظایف ومقررات مربوط به  اساتید در واحد مهارتهای بالینی

 1. جدول تدریس واحد درسی یک هفته قبل از شروع کلاسها بصورت کتبی جهت هماهنگی برنامه کلاسها، جلسات آموزشی و نصب در پانل آموزشی مهارتهای بالینی تحویل کارشناسان مهارتهای بالینی گردد.

 2.  جدول پرینت شده واحد درسی شامل تاریخ جلسات، روز جلسات، عنوان درس همان جلسه، نام مدرس و تاریخ امتحان می باشد. همچنین گروه بندی دانشجویان برای انجام تمرین، توسط استاد مربوطه انجام می گیرد نماینده برای هر گروه تمرین از قبل تعیین می گردد. زمان بندی روز تمرین، ساعت تمرین، تعداد گروه های تمرین، نام اساتید تمرین برای هر گروه و نماینده اساتید تمرین تعیین می گردد.

 3. اساتید محترم، مسئول محتوای برنامه، آموزشی واحدهای درسی خود می باشند محتوای آموزشی، روش آموزشی و نحوه ارائه به دانشجو بر عهده ایشان می باشد

 4.  حضور و غیاب، آشنایی و اجرای قوانین مهارتهای بالینی، یونیفرم دانشجویان و نحوه حضور دانشجویان در کلاس مهارتهای بالینی بر عهده استاد مربوطه می باشد. (قوانین مهارتهای بالینی در دفترچه ای ویرایش گردیده و در اختیار دانشجو در اول ترم قرار می گیرد).

 5. اساتید محترم قبل از شروع کلاس در واحد مهارتهای بالینی حضور بهم رسانند تا با مشارکت کارشناسان مهارتهای بالینی لوازم و تجهیزات مورد نیاز در تدریس همان جلسه را آماده نمایند. مسئولیت دانشجویان در داخل کلاس از لحظه ورود تا لحظه خروج بر عهده استاد مربوطه می باشد.

 6. شروع و پایان کلاسها طبق برنامه اعلام شده از سوی واحد برنامه ریزی خواهد بود مدیریت تنظیم زمانی کلاسهای خارج از برنامه بر عهده مسئول مهارتهای بالینی می باشد در ساعات 12/30 الی 14/30 به علت تقارن بودن با زمان نماز و استراحت و نهار دانشجویان کلاس درسی برگزار نمی گردد.

 7. در صورت کنسل شدن کلاسها با تعیین وقت قبلی کلاس جبرانی، استاد محترم باید با مسئول مهارتهای بالینی جهت لغو کلاس با مسئول تشکیل کلاسها جهت هماهنگی با دانشجویان هماهنگ کنند. لازم به ذکر است که در صورت تأخیر شروع کلاس از طرف اساتید قبل از شروع کلاس به مسئول مربوطه اطلاع داده شود.

 8. در موقع استراحت اساتید در زمان امتحانات پایان ترم پذیرائی و صبحانه خارج از محل امتحانات برگزار گردد.

 9. واحد مهارتهای بالینی در موقع برگزاری امتحانات پایان ترم مسئولیتی در قبال قرنطینه دانشجویان که امتحان برای آنها برگزار نشده، ندارد. استاد مربوطه چنانچه مقابل به قرنطینه نگهداشتن دانشجویان دارد با مسئول کلاسها هماهنگی های لازم را برای در اختیار گرفتن کلاس درسی انجام دهد.

 10. اساتید جدیدالورود در صورت امکان قبل از شروع کلاسها با تجهیزات و کار با مانکن های واحد مهارتهای بالینی آشنایی کافی را کسب نمایند.

 11. برگزاری دو کلاس همزمان در یک اتاق از واحد مهارتهای بالینی امکان پذیر نیست.

 12. برگزاری امتحانات پایان ترم بایستی با  چک لیست انجام و یک نمونه جهت بایگانی به این واحد تحویل داده شود .

 13. کلیه پیشنهادات و درخواستهای اساتید جهت بهبود کیفیت مهارتهای بالینی ، بصورت کتبی به  مسئول مهارتهای بالینی تحویل داده شود.

 14.  اساتید موظفند در استفاده از مولاژ ها طبق آیین نامه دقت لازم را به عمل اورند و در صورت ایجاد خرابی یا مشکلات دیگر از قبیل نوشتن روی مانکن ها و ... را در همان جلسه بصورت کتبی به مسئول مهارتهای بالینی  گزارش نمایند لازم به ذکر است که خرابی ها حتما از سوی مسئول واحد به مدیر گروه فن گزارش می شود .

 15. پذیرش دانشجویان صرفاً با حضور مدرس امکانپذیر  میباشد.

 16.  پوشیدن یونیفرم  برای مدرسان محترم الزامی می باشد.

 17.  تغییر ساعت کلاس یا نوع درس به صورت کتبی به واحد مهارتهای بالینی حداقل دو روز قبل از جلسه مورد نظر اعلام گردد.

 18. توجیه دانشجویان توسط مدرس محترم در خصوص استفاده صحیح از مولاژها و وسایل انجام می شود و در صورت وارد آمدن خسارت، استاد و دانشجویان مربوطه به مدیر گروه فن گزارش خواهند شد.

 19. تعیین نماینده برای هر گروه از دانشجویان به منظور تحویل وسایل به صورت سالم و مرتب بعد از اتمام کلاسهای آموزشی.

 20. واحد مهارتهای بالینی از تحویل مولاژ و وسایل به خارج از محیط معذور می باشد.

 21. استفاده از هر نوع مواد خوراکی و آشامیدنی در واحد مهارت­های بالینی ممنوع می باشد.

 22. ورود دانشجویان به کلاسهای دیگر و استفاده از وسایل داخل کلاسها به غیر از وسایل تعیین شده جهت کار ممنوع می باشد.

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی