صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > پایان نامه ها 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
پایان نامه ها
دانشکده پرستاری و مامایی