صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > طرح های تحقیقاتی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
طرح های تحقیقاتی

سیاست های حمایتی شورا های پژوهشی دانشگاه از فعالیتها و برون داده های پژوهشی

فرآیند استفاده از سامانه تحقیقاتی پژوهشیار

فرآیند بررسی و تصویب طرح (پروپوزال) پژوهشی در معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

 اولویت های تحقیقاتی سال 95

 

لیست طرح های تحقیقاتی به تفکیک سال

1390

1391

1392

1393

1394

1395

 

لیست طرح های تحقیقاتی در حال اجرا و خاتمه یافته به تفکیک سال


          تعداد طرح های در حال اجرا و خاتمه یافته به تفکیک سال

ردیف

سال

در حال اجرا

خاتمه یافته

1

1390

4

30

2

1391

0

27

3

1392

0

16

4

1393

3

27

5

1394

47

16

6

1395

28

1

 

                                                      سال 1390

ردیف

مجری

تعداد طرح در حال اجرا

تعداد طرح خاتمه یافته

1

دکتر فیضی

0

3

2

دکتر حبیب زاده

0

2

3

دکتر بقایی

0

3

4

دکتر همتی

0

7

5

دکتر ربیعی پور

0

1

6

آقای شمس

0

1

7

خانم محدثی

0

1

8

آقای محمد پور

0

2

9

دگتر حقیقی مقدم

0

2

10

دکتر رضایی

0

2

11

خانم خلیل زاده

0

2

12

آقای رسولی

0

1

13

خانم اسماعیلی

0

1

14

خانم اقتدار

0

2

 

 

                                                     سال 1391

ردیف

مجری

تعداد طرح در حال اجرا

تعداد طرح خاتمه یافته

1

دکتر فیضی

0

3

2

دکتر حبیب زاده

0

4

3

دکتر بقایی

0

5

4

دکتر همتی

0

5

5

دکتر ربیعی پور

0

1

6

آقای شمس

0

1

7

خانم محدثی

0

1

8

آقای محمد پور

0

1

9

خانم مسگرزاده

0

1

10

آقای رحمانی

0

1

11

دگتر حقیقی مقدم

0

1

12

آقای جعفری زاده

0

1

13

دکتر رضایی

0

1

14

خانم خلیل زاده

0

1

 

                                                         سال 1392

ردیف

مجری

تعداد طرح در حال اجرا

تعداد طرح خاتمه یافته

1

دکتر فیضی

0

1

2

دکتر حبیب زاده

0

1

3

دکتر بقایی

0

2

4

دکتر همتی

0

5

5

دکتر ربیعی پور

0

2

6

آقای شمس

0

2

7

دکتر خرمی

0

2

8

آقای محمد پور

0

1

 

 

 

                                                          سال 1393

ردیف

مجری

تعداد طرح در حال اجرا

تعداد طرح خاتمه یافته

1

دکتر ربیعی پور

1

2

2

دکتر بقایی

1

2

3

خانم مسگرزاده

1

0

4

دکتر فیضی

0

4

5

دکتر حبیب زاده

0

2

6

دکتر همتی

0

6

7

دکتر آقاخانی

0

1

8

دکتر مقدم

0

2

9

آقای شمس

0

1

10

دکتر رادفر

0

4

11

خانم اروجلو

0

1

12

خانم محدثی

0

1

13

دکتر خرمی

0

1


 

                                                        سال 1394

ردیف

مجری

تعداد طرح در حال اجرا

تعداد طرح خاتمه یافته

1

دکتر آقاخانی

5

1

2

آقای جعفری زاده

2

0

3

دکتر فیضی

2

0

4

دکتر مقدم

3

3

5

دکتر همتی

4

5

6

خانم محدثی

4

0

7

خانم پورتیمور

1

0

8

آقای مرادی

1

0

9

خانم نجارزاده

1

0

10

دکتر جاسمی

2

0

11

دکتر رضایی

2

0

12

دکتر حبیب زاده

1

1

13

دکتر ربیعی پور

1

1

14

دکتر رادفر

2

0

15

دکتر بقایی

9

3

16

آقای رحمانی

3

0

17

آقای مقصودی

2

0

18

خانم رحیمی

1

0

19

خانم اروجلو

1

0

20

دکتر قوامی

0

1

21

آقای شمس

0

1

 

 

                                                         سال 1395

ردیف

مجری

تعداد طرح در حال اجرا

تعداد طرح خاتمه یافته

1

دکتر آقاخانی

4

0

2

آقای جعفری زاده

2

0

3

دکتر فیضی

2

1

4

دکتر مقدم

2

0

5

دکتر همتی

4

0

6

خانم محدثی

1

0

7

خانم شهباز

1

0

8

آقای شمس

1

0

9

آقای رحمانی

1

0

10

دکتر جاسمی

2

0

11

دکتر رضایی

3

0

12

دکتر حبیب زاده

2

0

13

دکتر ربیعی پور

1

0

14

دکتر رادفر

1

0

15

دکتر بقایی

1

0

 

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی