وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
طرح های تحقیقاتی

 

 

طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

                                                                                                   

1

94/10/14

دکتر پیر نژاد

طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری پیش بینی مدت زمان بستری بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی

2

94/12/3

دکتر آقاخانی

بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

3

95/3/17

خانم چراغی

بررسی تاثیر برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت پیشگیری از عفونت های بیمارستانی بر میزان رعایت کنترل عفونت در پرستاران کارشناس شاغل در مراکز آموزشی درمانی ارومیه

4

95/3/17

خانم چراغی

بررسی تاثیر برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت خطاهای دارویی بر میانگین نمرات خطاهای دارویی در پرستاران کارشناس شاغل در مراکز آموزشی درمانی ارومیه

5

95/3/24

دکتر خلخالی

مقایسه کارایی توزیع پوآسن آمیخته و تحلیل بقاء در مدل بندی طول زمان بستری در بخش تروما با علت شکستگی در ناحیه فک و صورت بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه طی سالهای 1394-1391 

6

95/4/14

دکتر حمداله شریفی(پایان نامه صحرا کوهکن)

بررسی الگوی تجویز تغذیه تام وریدی (TPN) در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام خمینی شهر ارومیه در سالهای 1394-1392 

7

95/8/22

دکتر پیر نژاد(پایان نامه پرستو امیری)

طراحی و ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر قواعد برای تداخلات دارویی شدید و متوسط در بین شایعترین داروهای بیماران پیوند کلیه درمرکز پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

8

95/8/22

دکترشریفی(پایان نامه مهناز ناصری)

بررسی تداخلات دارویی در نسخ پزشکان متخصص استان آذربایجان غربی،ایران،در سال های 1394-1392

9

95/9/22

دکتر شریفی(پایان نامه نسرین نیک آذر)

ارزیابی الگوی تجویز دارو در نسخ متخصصین مختلف رشته های پزشکی در استان آذربایجان غربی،از سال 1394-1392

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی