وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
بوفه

 

مدیریت بوفه: آقای اکبر زمانی

مدت اجاره: از تاريخ  1394/10/12 لغايت  1395/10/11 مي باشد

متصدی: آقای جعفرپور

 

چک لیست رعایت الزامی موارد بهداشتی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

 

اجاره نامه بوفه

دانشکده پرستاری و مامایی