وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
بوفه

 

مدیریت بوفه: آقای عباسعلی عبارت

مدت اجاره: از تاريخ  1396/12/1  لغايت  1397/11/30 مي باشد

متصدی: آقای عباسعلی عبارت

 

چک لیست رعایت الزامی موارد بهداشتی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

 

اجاره نامه بوفه

دانشکده پرستاری و مامایی