وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
پایان نامه ها

 

 لیست پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد - دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه


 

رشته فایل(Word)
آموزش پرستاری کلیک کنید
پرستاری ویژه کلیک کنید
روان پرستاری کلیک کنید
مشاوره در مامایی کلیک کنید
شعبه بین الملل کلیک کنید

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی