صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > کمیته تحقیقات دانشجویی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
کمیته تحقیقات دانشجویی
دانشکده پرستاری و مامایی