وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
اهداف

بسم اللّه الرحمن الرحيم


اهداف استراتژيک حوزه معاونت پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي اروميه 1395-1390

1-      توسعه کمي و کيفي تحقيقات در دانشکده

 • تعيين فرآيند تصويب عناوين پژوهشي
 • به چاپ رساندن حداقل 20 مقاله پژوهشی در مجلات علمي – پژوهشي داخلي در هر سال ( 1 مقاله به ازاء هر هيأت علمي در سال )
 • به چاپ رساندن حداقل 4 مقاله ISI در سال
 • تعيين فرآيند تصويب و دفاع پايان نامه هاي دانشجويي

 

                  طراحي چهارچوب نگارش پايان نامه هاي دانشجويي
                  طراحی روی جلد پایان نامه ها ( رنگ ، فونت ، محتوا )
                  طراحي فرم ارزيابي دفاع از پايان نامه


2-      برگزاري کنفرانس و همایش ها و کارگاه ها

 • برگزاري هايش ايمني بيمار در سال  1390 و تکرار دو سالانه آن
 • برگزاري حداقل 10 کنفرانس بر اساس اولويت هاي گروه هاي آموزشي در هر سال
 • برگزاري حداقل 5 ژورنال کلاب در هر سال توسط گروه هاي آموزشي
 • برگزاري کارگاه هاي آموزشي در زمينه ايمني بيمار در مراکز آموزشي درماني با کسب امتياز بازآموزي حداقل 4 مورد
 • برگزاري کارگاه هاي آموزشي در زمينه ايمني بيمار در دانشکده براي دانشجويان و اعضاء هيأت علمي3-      توسعه همکاري هاي بين بخشي در امور پژوهشي

الف) درون دانشگاهي :

 • تشکيل جلسات مشترک با معاونت هاي دانشگاه ( درمان و بهداشت ، فرهنگي و دانشجويي ) و تعيين زمينه هاي همکاري پژوهشي در هر نيمسال تحصيلي
 • اجراي کارهاي پژوهشي مشترک متناسب با نیازهاي هر معاونت
 • اجراي برنامه هاي بازآموزي براي کارکنان بخش درمان بر اساس نيازهاي اعلام شده
 • تشکيل جلسه مشترک بين معاونين پژوهشي دانشکده هاي بهداشت ، پيراپزشکي و پزشکي به منظور بررسی زمینه های مورد علاقه دو طرف


ب) ساير ارگان ها :

شناسايي سازمان هايي که امکان اجراي پروژه هاي مشترک تحقيقاتي در آنها وجود دارد از قبيل آموزش و پرورش ، شهرداري ، راه و ترابري و استانداري ، هلال احمر و ...

ج) ساير ارگان ها :

توسعه همکاري با دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور از طريق برگزاري جلسات دوره اي و زمينه سازي براي انجام پروژه هاي مشترک


4-      ايجاد بستر مناسب براي توانمند سازي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي در امور پژوهشي

 • غني سازي کتابخانه ( کتب و مجلات )
 • توسعه مرکز کامپيوتر از نظر سخت افزاري و نرم افزاري
 • برگزاري کارگاه هاي آموزشي در زمينه end note ، SPSS ، مقاله نويسي ، تحقيق کيفي ، تجزيه و تحليل آماري براي اعضاء هيأت علمي از هر کدام يک مورد در هر سال
 • برگزاري کارگاه آموزشي روش تحقيق و SPSS براي دانشجويان کميته تحقيقات دانشجويي و دانشجويان استعداد درخشان
 • حمايت از شرکت اعضاء هيأت علمي در کارگاه هاي آموزشي درون دانشگاهي و همايش هاي کشوري در چهارچوب قوانين مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه و يا بر اساس احساس نياز دانشکده5-      تعيين اولويت هاي پژوهشي گروه هاي آموزشي

 • تعيين اولويت هاي پژوهشی در زمینه مسائل و مشکلات آموزشی
 • تعیین اولویت های پژوهشي در زمينه مسائل و مشکلات آموزشی
 • تعیین اولویت های پژوهشي در زمينه مسائل و مشکلات مديريتي ( ساختار سازماني ، دانش مديريت و ... )
 • تعیین اولویت های پژوهشي در زمينه مسائل و مشکلات باليني ( با توجه بار بيماري ها و الگوي توزيع بيماري ها )
 • تعیین اولویت های پژوهشي در زمينه مسائل مرتبط با پرستاري جامعه نگر ( سالمندان ، جوانان ، زنان ، نوزادان ، کودکان و ... )
 • تعیین فيلد پژوهشي براي دانشکده و هدايت اعضاء هيأت علمي و دانشجويان در راستاي انجام پژوهش هاي مرتبط ( ايمني بيمار ، سرطان ، مديريت درد ، افق هاي آموزش پرستاري و مامايي ، آموزش باليني و مراقبت در منزل ، آموزش به بيمار )6-      ايجاد مراکز تحقيقاتي پرستاري و مامايي


قطب نمودن دانشکده پرستاري و مامايي اروميه در منطقه شمال غرب کشور

    ايجاد مرکز تحقيقات پرستاري و مامايي در زمينه patient safety ( UNMRC )       (ایجاد شد)
    ايجاد مرکز تحقيقات پرستاري و مامايي در زمينه آموزش به بيمار ( UNMPEC )


7-      ساماندهي امورات مجله پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي

 • تعريف چارت سازماني مناسب براي مجله
 • پيگيري اخذ رتبه علمي پژوهشي از کميسيون نشريات وزارت بهداشت ( اخذ گردید )
 • درگير نمودن اعضاء هيأت علمي با امورات مجله
 • تخصيص بودجه مناسب جهت انجام امور اداري و داوري مقالات
 • اصلاح و بازنگري فرم هاي ارزيابي مقالات8-      ايجاد بانک اطلاعاتي پژوهشي براي اعضاء هيأت علمي دانشکده

 • ايجاد کارنامه پژوهشي اعضاء هيأت علمي دانشکده
 • ثبت عناوين مصوب اعضاء هيأت علمي و پايان نامه ها
 • تکميل CV اعضاء هيأت علمي

 

دانشکده پرستاری و مامایی