اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
اسلام رضوی مسئول واحد فناوری اطلاعات 2754960 222
شیرزاد روستایی رئیس اداره امور عمومی 2754920 100
حسین حبیب زاده رئیس دانشکده 2754917 202
معصومه همتی مسلک پاک معاون آموزشي 2754919 204
رحیم بقایی معاون پژوهشي 2754918 203
رقیه اسماعیلی مدير گروه پرستاري 2754925 215
حسین  جعفری زاده مدير گروه پرستاري 2754925 216
مریم مسگرزاده مدير گروه مامايي 2754924 225
حسین جعفری زاده مدير گروه فوريت پزشکي 2754961 107-132
نسرين  جهانگيري رئيس اداره آموزش و خدمات دانشجويي 2754914 226
سمیرا حسینی کارشناس خدمات آموزش 2754914 231
عفت  آرایش طبیعت کارشناس خدمات آموزش 226

2 3 4